My Chinese Movies

(work in progress)
5.5.2020

Sources: - The Internet Movie Database
- molodezhnaja.ch (german)
- Chinese Movie Database
Blog: - Aktuelle Spielfilme im TV
- China/Taiwan/Hongkong im TV
- http://meimei2046.livejournal.com/

Directors and titles are linked with "The Internet Movie Database"
German   reviews are linked with molodezhnaja.ch  (and others)
New:   - Yihe yuan / Summer Palace (2006)
- Bei zhu baba shangxue qu/Going to School with Father on My Back (1998)
- Up the Yangtze (2007)

Director Title:   
Ann Hui/Xu Anhua - The Romance of Book & Sword/Shu jian en chou lu (1987)
- Xiang xiang gong zhu / Princess Fragrance / Romance of      Book & Sword, Part 2 (1987)
- Song of Exile / Ketu qiuhen (1990)
- Eighteen Springs/Half Life Fate/Boon Sang Yuan (1997)
- Nan ren si shi / July Rhapsody (2002)
- Yu guanyin/
Goddess of Mercy (2003)
- Yi ma de hou xian dai sheng huo / The Postmodern Life of     My Aunt (2006)
-

An Zhanjun - Ai Yi wu sheng/Unique Love (2005)
Ang Lee - Pushing Hands/Tui shou (1992)
- Das Hochzeitsbankett/Hsi yen (1993)****
- Eat, Drink, Man, Woman/Yin shi nan nu (1994)*****
- Sense and Sensibility (1995)
- The Ice Storm (1997)
- Ride with the Devil (1999)
 - Tiger and Dragon/Wo hu canglong/Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)****
- Sense and Sensitivity
- Hulk (2003)
- Brokeback Mountain (2005)

Kenneth Bi - Rice Rhapsody/Hainan ji fan (2004)****
- Zhan. gu / The Drummer/ Die Reise des chinesischen  Trommlers (2007)
Link

Bong, Joon-ho - Barking Dogs Never Bite/Flandersui gae (2000)
Bu Wancang - Jia (1941)
Antony Chan
- Bu tuo wa de ren / A Fishy Story (1989)

Muk-Sing Chan/Benny Chan - Tian ruo you qing /A Moment of Romance  (1990)
- San cha kou /
三岔口 / Divergence / Hongkong Crime Scene (2005)
 
Link
Gordon Chan - A 1 Tou tiao (2004)
Peter Chan -  Three/San geng/三更 (2002)
- Perhaps Love/Ru guo · Ai (2005)

Teddy Chan / Tak Sum Chan / Desen Chen - Wan 9 zhao 5 / Twenty Something (1994)
Tony Chan - Chuen sing yit luen - yit lat lat / Hot Summer Days (2010)
Sylvia Chang
Aijia Zhang

- Meng xing shi fan / Mary from Beijing (1992)
- Shao Nu xiao yu / Siao Yu (1995)

- (2004) ****
Link
Chang, Yung - Up the Yangtze (2007)
- China Heavyweight (2012)

Cheang Soi
/Cheang Pou Soi 
- Gau ngao gau / Dog Bite Dog (2006) *****
- Yi ngoi / Accident (2009)
Link
Chen Arvin - Au revoir Taipei (2010)
Joan Chen/Chung Chan / Chen Chong - Tian Yu / Xiu Xiu:The send down girl (1998) Link
Chen Daming - Ji quan bu ning / One foot off the ground (2006)  Link Engl.
Chen Guo Jun ??? - Comfort Women (1994)???????
Chen Kai Ge/陳凱歌 - Yellow Earth/Huang tu di/Gelbe Erde  (1984) ******
- Die Weisssagungen des Meisters;/ 邊走邊唱 /Life on a  
   string/Bian zou bian chang (1991)
- Leb wohl meine Konkubine/Farewell my concubine/Ba wang   bie ji (1993) *****
- Temptress Moon/Feng Yue (1996)

- Der Kaiser und sein Attentäter/Jing ke ci qin wang (1998)
- Xiaos Weg/Together/He ni zai yi qi/
和你在一起 (2002)
- Ten Minutes Older: The Trumpet (segment "100 Flowers
 
Hidden Deep") (2002)
- Killing me softly (2002)
- Two Women’s story /
兩個女人的故事
- The Promise/Mo Gik/Wu Ji /Die Reiter der Winde (2005)
- Sou suo / Caught in the web (2012)


Chen Kuo-fu - Shuang Tong/Double Vision (2002)
- Zheng hun qi shi / The Personals / Heiratskandidaten 1989)

Chen Liting - Li Ren Xin/Three Girls/Drei moderne Frauen (1948)
Chen Yi Fei - Li fa shi / The Music Box (2006)   *
Cheng  Wen-Tang - Shen Hai / Blue Cha Cha (2005) 
Cheung Chi Leung/
Zhang Zhiliang 
- Intimates / Ji sor (1997)
Mabel Cheung
aka: Zhang Wanting
aka: Cheung Yuen Ting
-  An Autumn's Tale  Chou tin dik tong wah (1987)
- The Soong Sisters/Song jia huang chao (1997)

- City of Glass/Boli zhi cheng (1998)
- Beijing Rocks/Bei Jing le yu lu (2001) ***

Cheung Tung Jo - Jiang hu long hu men/Flaming Brothers (1987)
Chin Man Kei - Jin ping mei / The Forbidden Legend: Sex & Chopsticks    (2008)
Chi-Ngai Lee /  Ji Ngai Lei / Chi Yi Li - Lost and Found / Tian ya hai jiao (1996)
Chiu Sung Kee aka Derek Chiu - Hing dai / Brothers (2007)
- Yat lou yau nei / The Road Less Travelled (2010)

Stephen Chow
Xingchi Zhou
- The God of Cookery/ Shi shen (1996)
-
Shaolin Soccer/Shao lin zu qiu (2001)
- Kung Fu Hustle/Gong Fu/功夫  (2004)****

Chu Yin-Ping - Zu sun qing/Grandpa's Love (1994)
Leon Dai - Toi bak man 9 chiu 5 / Twenty Something Taipei (2002)***
- Not without You / Bu nene mei you ni (2009)

Dai Sijie
- Die Töchter des chinesischen Gärtners (2006)

Diao Yinan - Ye Che / Night Train (2007)
- Bai ri yan huo / Feuerwerk Am Hellichten Tage (2014)

Fan Lixin
- Last Train Home / Gui tu lioe chi (2010)

Fei Mu
- Xiao cheng zhi chun / Spring In A Small Town (1948)

Feng Xioagang - Jiafang yifang / The Dream Factory (1997)
- Yi sheng tan xi / A Sigh (2000)
- Da wan / Big Shot's Funeral (2001)
 - Shou ji / Cell Phone (2003)
- A World Without Thieves/(天下无贼)/ Tian xia wu
  zei (2004) ***
- THE BANQUET / Ye yan (2006)
- Ji Jie Hao / Assembly (2007)
- If You Are the One / Fei Cheng Wu Rao (2008)
- Tangshan dadizhen / Aftershock (2010)

Feng Xioaning - Red River Valley / The Story of the Sacred Mountain / Hong   he gu (1997)
- ZiRi / Purple Sunset (Director's Cut) (2001)
- Gada Meilin (2002)


Fruit Chan

-  Hui nin yin fa dak bit doh/The longest summer (1998)
Little Cheung / Xilu Xiang (1999)

-  Durian Durian / Liulian piao piao (2000)
- Hwajangshil eodieyo? / Public Toilet (2002)****
-  Dumplings – Three extremes (2004) *****

Link
Stephen Fung / DeLun Feng / Stephan Fung / Tak-Lun Fung: - House of Fury / Jing mo gaa ting (2005)
Gangliang Fang - Shang xue lu shang / "The Story Of Xiao Yan" (2005)***
Gu Changwei - Kong Que/Peacock (2005)***** *****
Guan Hu - Dou Niu / Cow (2009)
Guo Xiaolo - The Concrete Revolution (2004)
- She, a Chinese (2009)
- (UFO) In Her Eyes (2011)

Han Long
汉龙
Two Women’s story /Liang ge nüren de gushi/兩 個女人的    故事/ (1991)
Jie Han
- Hello! Shu Xian Sheng (2011)

Heung, Jimmy/Jing Wong - Zhi zun wu shang / Casino Raiders (1989)
Ho Yuhang - Sham Mo  / At the End of the Daybreak (2009)
Hou Hsiao-hsien
侯孝賢
- Cute Girl/Lovable You /Jiushi liuliu de ta (1980)
- Play while you play/Cheerful wind/Blind of Love/Feng er ti  
  ta cai
(1981)
- The Boys From Fengkuei/All the Youthful Days/Fengkuei-lai-te jen (1983)
- Summer at Grandpas/Dongdong de jiaqi (1984)****
- A Time to Live, A Time to Die/Tong nien wang shi (1985)
- Dust in the Wind/Lianlian fengchen (1986)
- Daughter of the Nile/Niluohe nuer (1987)
A City of Sadness/Eine Stadt der Traurigkeit/Beiqing chengshi (1989)
- Song of Exile / Ketu qiuhen (1990)
- The Puppetmaster/Hsimeng jensheng (1993)

- Good Man, Good Woman/Haonan haonu (1995)
- Goodbye South, goodbye /Nanguo zaijan, nanguo (1996)

- Flowers of Shanghai/Hai shang hua (1998)
- Millenium Mambo /Qianxi manbo (2001)*****
- Cafe Lumiere/Kôhî jikô (2003)
- Three Times/Zui hao de shi guang (2005)  
Link
- Flight of the Red Balloon (2007) 

Hou You - Mo li hua kai /Jasmine Women Flower (2004)
Hu Ann - The Beauty Remains/Fei/Mei ren yi jiu (2004)
Hua Shui / Choui Khoua - Geming jiating / A Revolutionary Family / The Lin
Family Shop (1961)

Huang  Jianxin - Gimme Kudos / Qiuqiu ni, biaoyang wo (2005)
Huang Shuqin - Hua hun/A Soul Haunted by Painting/ La Peintre (1995)
Hui Ann - The Romance of Book & Sword/Shu jian en chou lu (1987)
- Ban sheng yuan/Half Life Fate/Eighteen Springs (1997)
- Yu guanyin / Goddess of Mercy  (2003)
- Tao Jie (2011)
Sammo Hung - Dragon Squad/Maang Lung  (2005)Huo Jianqi - Postmen in the Mountains/Nashan naren nagou ***
   (1999)
- Life Show/Sheng huo xiu (2002) ***

Jia Zhangke - Xiao Wu (1997)****
- Zahn Tai/Platform (2000)****
- Unknown Pleasures (2002)****
- The World/Sijie (2004) ****
- Still Life/Sanxia Haoren (2006) ****
- Dong (2006)
- 24 city / Er shi si cheng ji  (2008)
- Wu Yong / Useless (2008)
- Tian zhu ding / A Touch Of Sin (2013
Jiang Qinmin -  Sky Lover / Tian shang de lian ren (2002)
- Jiejie cidian/Sister dictionary (2005)****

Jiang wen -Yangguang Canlan de Rizi /In the Heat of the Sun (1994)
-  Guizi lai le/Ma Dasan/Devils on the Doorstep (2000)
- Tai Yang zhao chang sheng qi / The sun also rises (2007

Kin-Ting Cheung / Jianting Zhang / Cheung Alfred - On the run / Mong ming yuen yeung (1988)
King Hu
Hu Chin-chuan
- A Touch of zen/Hsia Nu (1969)
Clifton Ko
Zhisen Gao / Chi Shen Kao / Chi-Sum Ko / Clifton Chi-Sum Ko
- Gai tung aap gong / Chicken and Duck Talk / Ji tong ya  jiang (1988)
- Dai fu zhi jia / It's A Wonderful Life (1994)

Patrick Kong - Love Connected / Bo Chi Oi Nei (2009)
Kwai Yuen /
Corey Yuen
- Xi yang tian shi/So Close - Nichts ist so, wie es scheint  (2002)
Stanley Kwan
aka
Kam-Pang Kwan
- Rouge/Yan zhi kou (1987)
- Ren zai Niu Yue/Full Moon in New York (1990) ****
- Center Stage/Ruan Ling Yu/The Actress (1992)
- Lan Yu (2001)
- Changhen ge/Everlasting Regret 2005

Wai-Lun Kwok - You Gou / Darkness Bride (2003)
Lai Ying Chow/Gui Lai -  Long Feng Zhi Duo Xing/Intellectual Trio (1984)
Ringo Lam
林 嶺 東
- Lung fu fong wan / City on Fire / Long hu feng yun (1987)
- Victim /Muk lau hung gwong/Mu lou xiong guang;
   目露凶光 (1999)
- Tie saam gok /Triangle (2007, Episode)


Alex Law - Echoes of the Rainbow / Sui yuet san tau (2010)
Dennis Law - The Unusal Youth / Fei seung ching chun kei (2005)
Lau Kar-Leung / Liu Chia-Liang - Lo foo chut gang / Lao hu chu geng / Tiger on Beat (1988)
Lau Wai Keung  aka Andrew Lau/
Mak Siu Fai aka Alan Mak
- Zhong hua ying xiong/A Man Called Hero (1999)
- Infernal Affairs/Wu jian dao/ 無間道 I-III (2002/03)*****
 - Initial D/Tau man ji D (2005)
- Seung Sing/COnfession of Paine (2006)
- Daisy / aka "The Triangle" (2006)


Raymond Lee
Wai Man Lee
- Dragon Inn (1992)


Lee Yan Kong
aka Daniel Lee
aka Daniel LeeYan-Kong
Maan lone /Dragon Squad(2005)


Leung Lok Man / Longmond Leung
Hon zin / Cold War (2012)
**
Patrick Leung/ Pak Kin Leung - Yit huet jui keung/Task Force (1997)
Li Chen Sheng/李晨聲 - 老少無猜/Go Home (2002)
Li Han Hsiang/Han Xiang Li - Huo shao yuan ming yuan/Burning Of The Imperial Palace  (1983)
Li Yang - Mang jing/Blind Shaft/Blinder Schacht (2003) ****
- Mang Shang / Blind Mountain( 2007)  


Herman Yau - Hak Bak Do / On the Edge (2006)
Li Yu - Ping Guo / Lost in Beijing (2007) ****
Lin Shuyu
- Xing Kong / Starry Starry Night (2011)

Ling Zifeng - Luo tuo Xiang Zi / Rickshaw Boy  (1982)
Liu Bingjian - Nannan nünü/Men and Women (1999
Liu Fendou - Yi ban hai shui, yi ban huo yan / Ocean Flame (2008)
Liu Hao - Chen Mo he Meiting / Chen Mo and Meiting (2002)
Liu Jie - Mabei shang de fating (2006) / Courthouse on Horseback
Lo Chi Leung - Jiu Ming / Koma (2004)
Lo Wei - Fist of Fury  
Lou Jian - Fuqin Baba/Fathers (2001)
Lou Yi-An - Yi Xi Zhi Di - A Place of one's own (2009)
- Fei Wu / Losers (2013)
Kritik
Lou Ye - Suzhou River/Suzhou He (2000)  ******
- Zi Hudie / Purple Butterfly  (2003)
- Yihe yuan / Summer Palace (2006)
- Fu Cheng Mishi / Mystery (2012)

Lu Chuan - The Missing Gun/Xun qiang (2002) ****
- Ke Ke Xi Li (2004)***** 


Lu Xuechang - Ka la shi tiao gou Cala, My Dog! (2003)
- Zu Qi / Lease Wife/The Contract  (2006)  

Lu Yue - The Foliage/Die Blätter/Mei ren Cao (2004)
Shi san ke pao tong / Thirteen Princess Trees (2006)

Ma Liwen - Wo Men Lia /You and Me (2005)
Meng Jing Hui - Xiang ji mao yi yang fei/Chicken Poets (2002) ***
Mi Jiashan - Wan Zhu / The Troubleshooter (1988)
Jack Neo
- I not stupid/Xiaohai bu ben (2002)
Ning Hao - Lü Cao Di/Mongolian Ping Pong  (2005) 
- Fengkuang de shitou/Crazy Stone (2006)

Ning Ying - I Love Beijing / Xiari Nuanyangyang  (2001) ***
Niu Doze - Monga - Gangs of Taipeh (2010)
Oxide Pang - Ab-Normal beauty/Sei mong se jun (2004)
Edmond Pang/
Ho Cheung Ping
- You Shoot, I Shoot/Mai xiong pai ren (2001)
Qi Jian - Tiangou / The Forest Ranger (2006)
Sheng Kuang - Kingfisher Kritik
Shi Run-jiu/
Si Yun Gau
- Meili xin shijie /Schöne neue Welt / Beautiful New World (1999)
Shuqin Huang - Hua Hun/LA Peintre/Pan Yu Liang (1995)
Siu-Tung Ching
Xiaodong Cheng
- A Chinese Ghost Story I-III /Sinnui yauman/Beautiful Spirits; 倩女幽魂 (1987)
- Fight and Love with an Terracotta Warrier /Qin yong
  ( 1989)

Patrick Tam Ming jian / Jian / The Sword (1980)
- Fu zi / After This Our Exile (2006) *****

Teng Wenji - Ri Chu Ri Luo/Sunrise, sunset (2005)
Tian Zhuangzhuang - Blue Kite/Lan Feng Zheng (1993) ****
- Springtime in a small town/ Xiao cheng zhi chun
  (2002)
- Wu Qingyuan / The Go Master (2006)

Johnnie To

To KeiFung
Johnny To
-  The Bare-Footed Kid (1993)
- The Heroic Trio / Dung fong san xia (1993)
- Lifeline/Shi wan huo ji (1997)
- A Hero never dies/ Chan sam ying hung(1998)
Running out of time/An zhan (1999) *****
- The Mission/
Qiang huo (1999)
- Where a good man goes/ Zai jian a lang/再見阿郎 (1999)
Needing You (2000)  

- Running out of time 2 / An zhan 2 (2001)
- Fulltime Killer/Chuen jik sat sau/全職殺手  (2001)
- Xiang zuo zou xiang you zou / Turn Left, Turn Right (2003)
- PTU (2003) ****
- Daai zek lou / Running on Karma (2003)
- Breaking News/Dai si gein/ 大事件  (2004) ****
- Throw Down/Yau doh lung fu bong/柔道龍虎榜(2004) 

- Election/Hak seh wui; The Black Society; 黑社會**** (2005)
- Hak se wui yi wo wai kwai /Election 2: Harmony is a Virtue"   /黑社會以和為貴(2006)
- Exiled/Fong juk (2006)
- Tie saam gok /Triangle (2007, Episode)
- Sun Taam / Mad Dedective (2007)
- Man jeuk / Sparrow (2008)
- Du Zhan / Drug War (2012)
                 
Tsai Ming-liang -  What time is it there/Ni neibian jidian (2001)
- The Skywalk has gone/Tianqiao bu jianle (2002)
- Good Bye, Dragon Inn (2003)
- Tian Bian yi duo yun/The Wayward Cloud (2005)***  

- I don't want to sleep alone (2006)Eric Tsang / Eric Tsang Chi-Wa - Trouble Couples / Kai Xin Wu Yu (1987)
Tsui Hark
Hak Chui/Xu Ke
徐 克
- A Chinese Ghost Story I - III /Sinnui yauwan (1987-1991)
- Once upon a time in china I-V / Yinghung bunsik (1991-95)
- A better tomorrow III /Ying xiong ben se III xi yang zhi ge (1989)
- Dao ma dan/Peking Opera Blues (1986)***
- Green Snake/Ching Se (1993)
-
Seunlau ngaklau/Shunliu niliu/Time and Tide (2000)
- Qi jian/
Seven Swords (2005)
- Tie saam gok /Triangle (2007, Episode)
- Sam hoi tsam yan / Missing (2008)
Wang Bin - Qiao/The Bridge (1949)

Wang Bing - Tie Xi Qu / West Of The Tracks (2020)  
Wang Guangli
- Xue zhan dao di / Karmic MahJong (2006)

Wang Huanwu - Liu Er /Xiao Liu (2006/07)
Wang Leehom - Lian ai tong gao / Love in Disguise (2010)  
Wang Quanan - Tuya de hun shi /Tuyas Hochzeit (2006) ****
Wang Xiaoshuai
aka: Ming Wu
Frozen/Jidu Hanleng (1996) *****
- So close to paradise/Fenghuan tianyuan/Biandan, guniang    (1999)
- Beijing Bicycle/(Shiqisui de danche) (2000) ****
- Drifters/Erdi (2003) ***
- Shanghai Dreams/Qing hong (2004) ****
- In Love we trust / Zuo You (2007)
- Wo 11 / Flowers (2011)
- Di Jiu Tian Chang / Bis dann, mein Sohn (2019)

Wai-Sun Yip /Wilson Yip - SPL: Sha po lang (2005)
Wayne Wang - Chan is Missing (1982)
- Dim Sum / A Little Bit of Heart (1985)
- Chinese Box (1997)
- The Joy Luck Club/
Töchter des Himmels (1993)  ***
- Smoke (1995)
- Anywhere but here (1999)

Williams, Sue
- Young ans Restless in China (2008)

Wong Ching Po - Jiang Hu /Left Hand/Blood Brother/Gong wu (2004)

Wong Kar Wai
王家衛
Wang jiawei

- As Tears go by/ Wang jiao ka men  (1988) *****  brd
- Days of being wild/A Fei jing juen (1991) ****
- Chungking Express/Chong qing sen lin (1994) *****
- Ashes of Time /Dong xie xi du(1994)

- Fallen Angels/Duo luo tian shi (1995) ****
- Happy Together/Happy/ Chun guang zha xie (1997)
- In the mood for Love/Hua yang nian hua (2000) *****
- Eros (2004)

- 2046 (2004) ****
- My Blueberry Nights  (2007)
- Yi dai zong shi / The Grandmaster (2013)

Wong Ching / Wang Jing / Jing Wang / Wong Jing - Moving Targets/San jaat si hing (2004)
John Woo
Wu Yu-Sen
Wu Hsiang-fei 
吳 宇 森
- A Better Tomorrow I/Ying hung boon sik (1986) ****
- The Killer/Die xue shuang xiong (1989)
- Bullet in the Head/Die xue jie tou (1990)
- Once a thief/Zong heng si hai (1991)
- Hard Boiled/Lashou Shentan (1992)

Wu Ming
aka: Wang Xiaoshuai
- Frozen (1996) *****

Wu Yigong -  Ba Shan Ye Yu (1980) / Evening Rain
Wu Yonggang - Shen nu / The Goddess (1934) mit Ruan Lingyu
Xiaolu Guo (see: Guo Xiaolu)
Xie Yang - Gui lin rong ji/My Rice Noodle Shop (1998)
Xu Jing Lei - Wo he Baba /  My Father And I  (2003)
- Letter From an Unknown Woman/Yi ge mo sheng nü ren de lai xin  (2004)

Xue Cun - Xin Jie Kou /The Jimmy Hat (2006)
Yan Yan Mak - Gege/Brother (2001)
Yang Dechang
Edward Yang
- In Our Time /Guangyin de gushi (1982)
- That Day on the Beach /Haitan de Yitian (1983)
- A Brighter Summer Day/Guling jie Shaonian shar          en Shinjian (1991) *****
- Mahjong (1996)
- Yi Yi/A One and a Two... (2000) *****
de.gif

Yang Ya-Che - Xue Guan Yin / The Young, the Corrupt ... (2017)  
Yang Likao - LuBing Hua/The Dull-Ice Flower/Geschwister aus den  
  Teebergen (1989)

Herman Yau /Yau Lai-To - Hak Bak Do /  On the Edge (2006)
Yau Tat-Chi /Patrick Yau - Aau dut/The longest Nite (1997)
Yau Nai Hoi - Gun chung / Eye in the Sky (2007) *
Yee Chih-Yen - Lan Se Da Men /  Blue Gate Crossing (2002)
Yee Tung-Shing
Derek Yee Tung-Sing
- Wang bu liao / Mong bat liu /Lost in Time (2003)
- One Night in Mongkok /  Crossroads/Wohn Gok Hak Yeh/;  
  倩女幽魂 (2004) ***
- Moon To / Protege
(2007)

Yim Ho - Gungun hongchen/ Red Dust  (1990)
 -Yuan yang hu die/A West Lake Moment (2004)

Yin Li - Yun shui yao / The Knot (2004)
Wilson Yip / Yip Wai Shun / Wai-Sun Yip - Wong gok fung wan / Wang jiao feng yun /Mongkok Story (1996) ****
- Da Cheng Xiao Shi / Leaving Me, Loving You (2006)

Yonfan - Tao Se/Color blossoms (2004)
Ronny Yu - Bai fa mo nu zhuan/Jiang-Hu: Between Love and Glory/
- The Bride with White Hair  (1993)

Yuan Muzhi /Yuan Mu-jih - Malu Tianshi/Street Angels (1937)
Corey Yuen - Xi yang tian shi/So Close - Nichts ist so, wie es scheint (2002)
Zhang Bingjian - Zhi Xi / Suffocation (2005)
Zhang Wanting
aka: Mabel Cheung
- City of glass/Boli zhi cheng (1998)
Zhang Jiarui When Ruoma Was Seventeen/婼玛的十七岁" (2002)  
- Huayao Bride In Shangri-La/Hua yao xin niang (2005)
- The Road/Fang xiang zhi lu (2006) 
Zhang Yibai - Spring subway/Kaiwang chuntian de ditie (2002)
- Hao qi hai si mao / Curiosity Kills the Cat (2006)***
- Ye Shanghai / Yoru no shanghai / The Longest Night in Shanghai (2007)

Zhang Yang  - Xizao/Shower (1999) *** de.gif
- Xiang ri kui/Sunflowers (2005) ***
- Zuotian/Quitting (2001)
- Luo ye gui gen / Getting Home (2007)

Zhang Yimou
張藝謀
- Rotes Kornfeld /Red Sorghum/ Hong gao liang/红粱
  (1987) ***** 

-  Codename Cougar/The Puma Action/Daihao meizhoubao   (1989)
- Ju Dou (1990)
- Raise the red Lantern/Da hong deng long gao gao gua (1991) *****
- The  Story o f Qiu Ju/Qiu Ju da guan si (1992) *****
- To Live/Lifetime/HouZe (1994) ****
- Shanghai Triad/Shang Hai Serenade/Yao a yao yao dao
   waipo qiao (1995)
- Not one Less//My Father and Mother/Yi ge dou bu neng  
 shao (1999) ****
- The Road Home/Wo de fu qin mu qin  (1999) ****
- Happy Times/Xingfu shiguang/Happy Times Hotel   
  (2001 ) ****
- Hero/Ying xiong (2002) *****
- House of flying daggers/Shi mian mai fu (2004) ****
- Riding Alone For Thousands of Miles/Qian li zou dan qi  
  (2005) **** 

- Man cheng jin dai huang jin jia / Curse of the Golden Flower (2006)
-  San qiang pai an jing qi / A Woman, a Gun and a Noodle Shop (2009)
- Shan zha shu zhi lian / Under The Hawthorn Tree (2010)
- Jin ling shi san chai / Flowers of War (2011)KritikZhang Yuan East Palace West Palace/Dong gong xi gong (1996)
- Wo Ai Ni (2003)
 - Lü Cha/Green Tea (2003) ***

Zheng Dongtian - Taiwan Wangshi /My bittersweet Taiwan (2004)
Zheng Kehong - (2007)
Zhou Sun - Breaking the Silence/Piao liang ma ma (1999)
- Zhou Yu’s train/Zhou Yu de huoche (2002) ***

Zhou Youchao - Bei zhu baba shangxue qu/Going to School with Father on My Back (1998)
Zhuang Yuxin

- Ai qing de ya chi /Die Wunden der Zeit /Liebeswunden/

Teeth of Love (2006)  Deusche kritik

Zi'en Cui - Night Scene (2005)  
Links:
Berlin Chinese Restaurants: Klick
Chinese Culture: Klick
China Taiwan Politics: Klick
Han Yu Xue Xi  Klick
Korean Movies (doc)